กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
             ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

             ระเบียบเกี่ยวกับค่าค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 
 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี(ที่ กค 0406.6/ว218 ลว. 29 มิ.ย.53)
     
 
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน ว่าด้วยการปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550(ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว436 ลว.18 ธ.ค.50)
     
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนว่าด้วยการปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
     
 
 ขอขอบคุณ CUP ศรีสมเด็จ